Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 87.088
Truy câp hiện tại 78

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thành phố Huế, huyện Quảng Điền, huyện Nam Đông là 03 đơn vị cấp huyện được chọn chỉ đạo thí điểm mô hình “Công dân học tập” ở Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 28/12/2020

Ngày 25/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập” ở Thừa Thiên Huế nhằm xây dựng thí điểm mô hình “Công dân học tập” theo bộ tiêu chí do Hội Khuyến học Việt Nam xây dựng (gồm 3 tiêu chí năng lực và 10 chỉ số kỹ năng) với các đặc trưng mong muốn phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng nhân lực trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và thực tiễn địa phương. Củng cố thêm cơ sở thực tiễn, tiếp tục góp ý bổ sung, hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá “Công dân học tập”, làm cơ sở để triển khai đại trà mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn toàn tỉnh.

03 đơn vị cấp huyện được chọn chỉ đạo thí điểm gồm: thành phố Huế (đại diện khu vực thành thị), huyện Quảng Điền (đại diện khu vực nông thôn, đồng bằng), huyện Nam Đông (đại diện miền núi và vùng đồng bào các dân tộc). Mỗi đơn vị chỉ đạo điểm chọn 03 xã, phường, thị trấn làm thí điểm. Các đơn vị cấp xã thí điểm chọn 03 đơn vị (01 thôn/tổ dân phố, 01dòng họ, 01 cơ quan cấp xã) và 10 gia đình trong đó có ít nhất 05 gia đình thuộc tổ dân phố/thôn và 05 gia đình thuộc dòng họ thí điểm...

Theo đó, thời gian dự kiến thực hiện thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” trong năm 2021 theo các bước như sau: Tháng 01/2021: Hội Khuyến học cấp huyện làm tham mưu, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” và tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thí điểm. Từ tháng 1/2021: Tập trung chỉ đạo thực hiện ở các đơn vị thí điểm, đôn đốc kiểm tra việc phấn đấu của từng đơn vị, từng đối tượng. Từ tháng 5 đến tháng 6/2021: Cấp huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá giữa kỳ, phát hiện và xử lý kịp thời các vướng mắc và hướng dẫn, bổ khuyết để việc thí điểm đạt kết quả. Tháng 7/2021: Từng đơn vị thí điểm tiến hành tổng kết để đánh giá kết quả; rút ra bài học kinh nghiệm và nêu kiến nghị với cấp trên để góp phần hoàn thiện kế hoạch chỉ đạo điểm và mở rộng diện. Ủy ban nhân dân cấp xã ký xác nhận kết quả chỉ đạo điểm gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua Hội Khuyến học huyện. Cấp huyện thực hiện thí điểm tổ chức tổng kết đánh giá, báo cáo kết quả về UBND tỉnh thông qua Hội Khuyến học tỉnh. Tháng 8/2021: Hội Khuyến học tỉnh tổng kết đánh giá, báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Khuyến học Việt Nam.

 
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày