C:\Fportal\ThanhPho\thuyxuan.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 86.180
Truy câp hiện tại 30

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo về lịch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thành phố
Ngày cập nhật 16/06/2015
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM                                                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHƯỜNG THỦY XUÂN                                                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   ***
Số: 24/2015/TB-UBMT                                                                                                                     Thủy Xuân, ngày 16 tháng 6 năm 2015
 
THÔNG BÁO
(V/v tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thành phố Huế khóa XI,
 nhiệm kỳ 2011-2016)
 
Kính gửi: - Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế;
                  - Đảng ủy phường Thủy Xuân;
                  - TTr HĐND, UBND, Trưởng các tổ chức Đoàn thể, 
                  - Công an, phường đội, Trạm Y tế phường;
                  - Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND phường;
                 - Chi bộ, Tổ trưởng, Ban Công tác Mặt trận 23 tổ dân phố.
                  - Toàn thể bà con cử tri trên địa bàn phường Thủy Xuân.
        Căn cứ điều 39 và điều 40 Luật tổ chức HĐND và UBND sửa đổi ngày 26 tháng 11 năm 2003;
        Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
        Thực hiện Thông báo của Thường trực HĐND thành phố Huế về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 của Đại biểu HĐND thành phố Huế khóa XI;
        Để chuẩn bị cho nội dung kỳ họp thứ 10 của HĐND thành phố Huế khóa XI, nhiệm kỳ 2011- 2016;
        Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam phường Thủy Xuân xin thông báo về lịch tiếp xúc của Đại biểu HĐND Thành phố như sau:
        Địa bàn tiếp xúc cử tri: cử tri phường Thủy Xuân, thành phố Huế;
       Thời gian: vào lúc 14 giờ 00, ngày 23 tháng 6 năm 2015 (thứ ba)
       Địa điểm: Hội trường UBND Phường Thủy Xuân (38 Lê Ngô Cát - TP Huế)
       Kính mời: các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Trưởng các ban ngành đoàn thể, Công an, phường đội, Trạm y tế, Cán bộ, công chức UBND phường, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND phường, Chi ủy; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Ban CTMT của 23 tổ dân phố tham dự hội nghị.
Đồng thời đề nghị Tổ trưởng dân phố thông báo rộng rãi với cử tri, các tầng lớp nhân dân, hộ gia đình trong Tổ được biết để tham dự 
Thông báo này thay cho giấy mời!
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                            TM. BAN THƯỜNG TRỰC
- Như kính gửi;                                                                                                                                                                                 CHỦ TỊCH
- Lưu VPMT.
 
 
 
                                                                                                                                                                                                   Nguyễn Văn Lân
Các tin khác
Xem tin theo ngày