Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 83.026
Truy câp hiện tại 6
tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Ngày cập nhật 01/04/2015

THÔNG BÁO
V/v tham gia cuộc thi viết
“Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

              ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            PHƯỜNG THỦY XUÂN                                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 61/TB-UBND

                                                                                                                                            Thủy Xuân, ngày 05 tháng 03 năm 2015


                                                                                                   THÔNG BÁO
                                                                                         V/v tham gia cuộc thi viết
                                                            “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Căn cứ Kế hoạch số 2854/KH-UBND ngày 28/10/2014 của UBND thành phố Huế về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
UBND phường Thủy Xuân thông báo thể lệ và cách thức viết bài dự thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đến toàn thể cán bộ công chức, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phường như sau:
1. Yêu cầu đối với bài dự thi
Bài dự thi được thực hiện bằng Tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4; đánh số trang thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc, địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác) của người dự thi.
- Bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.
- Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.
- Mỗi cá nhân được tham gia 01 bài dự thi.
2. Thời gian, địa điểm nhận bài dự thi
Thời gian kết thúc nhận bài dự thi trước 17 giờ ngày 05/04/2015 tại bộ phận Tư pháp - Hộ tịch.
3.Cơ cấu giải thưởng
Theo quy định của pháp luật.
4. Nội dung thi
Người dự thi viết bài bằng Tiếng Việt và trả lời 09 câu hỏi sau:
Câu 1. Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?
Câu 2. Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Câu 3. Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân…”. Bạn hãy nêu và phân tích ngắn gọn các quy định của Hiến pháp năm 2013 về những cách thức để Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.
Câu 4. Những quy định nào của Hiến pháp năm 2013 thể hiện tư tưởng đại đoàn kết dân tộc?
Câu 5. Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Điểm mới nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Câu 6. Những điểm mới, quan trọng về vị trí, chức năng của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013. Phân tích điểm mới về mối quan hệ giữa các cơ quan đó trong thực hiện quyền lực Nhà nước?
Câu 7. Cấp chính quyền địa phương quy định trong Hiến pháp năm 2013 gồm những cơ quan nào? Bạn hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với Nhân dân.
Câu 8. Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đối với cử tri và Nhân dân?
Câu 9. “…Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (trích Lời nói đầu Hiến pháp năm 2013)
Theo bạn, Nhà nước và mỗi người dân có trách nhiệm làm gì và làm như thế nào để thi hành và bảo vệ Hiến pháp?
(Riêng câu 09 viết không quá 1.000 từ tương đương 3 trang A4 viết tay hoặc đánh máy tính cỡ chữ 14 Times New Roman)
5. Đối tượng dự thi:     
- Toàn thể các bộ, công chức phường: 30 bài
- Trạm Y tế phường Thủy Xuân: 07 bài
- Công an phường Thủy Xuân: 10 bài
- Ban chỉ huy quân sự phường: 02 bài
- Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường: 25 bài
- Hội liên hiệp phụ nữ phường: 02 bài
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường: 02 bài
- Hội Cựu chiến binh phường: 02 bài
- Hội Nông dân phường: 02 bài
- Mỗi tổ dân phố: 02 bài
- Các bộ, công chức phường, tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm truyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia viết bài dự thi.
UBND phường thông báo cho toàn thể các bộ công chức, các ban ngành đoàn thể, tổ trưởng tổ dân phố biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                   
- Đảng ủy - HĐND phường;                                                                                                   KT. CHỦ TỊCH
- Các ban ngành, đoàn thể;                                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH
- Tổ trưởng tổ dân phố;                                                                                                              (Đã ký)
- Lưu: VT.                                                                                                                         Nguyễn An Hoàng
                                                      
 

Các tin khác
Xem tin theo ngày