Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 98.928
Truy câp hiện tại 99

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 17/05/2023

Ngày 08 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sau đây gọi tắt là Luật) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

- Sở Tư pháp chủ trì tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật; thời gian thực hiện: Quý II/2023.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Thừa Thiên Huế tổ chức tuyên truyền Luật và văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Sở Văn hóa và Thể thao tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; thời gian thực hiện: Năm 2023.

- Sở Nội vụ tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở về tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư; phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình; việc biểu quyết tại thôn, tổ dân phố để nhân dân bàn và quyết định; quy trình bầu cho thôi làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư; thời gian thực hiện: Năm 2023.

- Sở Tài chính tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí về thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc cấp kinh phí cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; thời gian thực hiện: Năm 2023.

- Sở Tư pháp thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật; thời gian thực hiện: Tháng 10/2023.

Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày