Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 98.928
Truy câp hiện tại 1.040

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin dự án, Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện với các nội dung sau:  
Ngày 08 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sau đây gọi tắt là Luật) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
        Ngày 21/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 372/QĐ-UBND Ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày