Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 82.461
Truy câp hiện tại 5
xây dựng khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn 3 thuộc dự án cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương (cầu Dã Viên), phường Phường Đúc, phường Thủy Xuân, thành phố Huế
Ngày cập nhật 07/04/2014

 Ngày 01 tháng 4 năm 2014, UBND Thành phố có Thông báo số 51TB-UBND V/v Chủ trương thu hồi đất để đầu tư xây dựng khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn 3 thuộc dự án cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương (cầu Dã Viên), phường Phường Đúc, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

 
 

 


    ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HUẾ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

      Số:   51/TB-UBND                         Huế, ngày  01  tháng 4   năm 2014

 

THÔNG BÁO

Chủ trương thu hồi đất để đầu tư xây dựng khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn 3 thuộc dự án cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương (cầu Dã Viên), phường Phường Đúc, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

 
 

 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quy định về trình tự thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ công văn số 258/UBND-XDGT ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh bổ sung dự án cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương, thành phố Huế;

Xét đề nghị của Ban đầu tư Xây dựng Giao thông tỉnh tại công văn số 107/CV-ĐT&XDGT ngày 10/3/2014 về việc đề nghị thông báo Chủ trương thu hồi đất thực hiện đầu tư xây dựng khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn 3 thuộc dự án cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương;

Xét đề nghị của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố tại tờ trình số 10/TTr-TTPTQĐ ngày 13/3/2014 về việc đề nghị ban hành thông báo Chủ trương thu hồi đất thực hiện đầu tư xây dựng khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn 3 thuộc dự án cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương;

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 162/TTr-PTN&MT ngày 25/3/2014 về việc đề nghị ban hành thông báo Chủ trương thu hồi đất thực hiện đầu tư xây dựng khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn 3 thuộc dự án cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương.

UBND thành phố Huế Thông báo chủ trương thu hồi đất tại các phường Thủy Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế để đầu tư xây dựng khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn 3 thuộc dự án cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương(cầu Dã Viên) với nội dung cụ thể như sau:

1. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện để đầu tư xây dựng khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn 3 thuộc dự án cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương (cầu Dã Viên).

2. Diện tích và vị trí đất thu hồi:

Diện tích đất thu hồi khoảng  54906,1m2 (Năm mươibán ngàn chín trăm lẻ sáu phẩy một mét vuông)

 (Số liệu diện tích sẽ được xác định chính xác sau khi khảo sát, đo đạc).

- Vị trí khu đất thuộc địa phận các phường Thủy Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế, được thể hiện tại bản đồ địa chính tỉ lệ 1/500 do Trung tâm kỹ thuật thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường lập ngày 04/03/2014.

- Ranh giới khu đất thu hồi được cắm mốc tại thực địa bằng các cọc mốc địa chính theo quy định.

3. Cho phép chủ đầu tư là Ban Đầu tư và Xây dựng giao thông tỉnh được phép khảo sát lập dự án đầu tư; phối hợp với đơn vị đo đạc, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Ủy ban nhân dân phường Thủy Xuân, phường Phường Đúc để tiến hành đo đạc, lập bản đồ địa chính khu đất và kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất phục vụ việc lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất.

4. Giao trách nhiệm cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố:

a) Giúp chủ đầu tư lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

b) Sau khi dự án đầu tư được duyệt, tiến hành kiểm kê đất đai và tài sản gắn liền với đất, lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để phục vụ việc thu hồi đất.

5. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân phường Thủy Xuân, phường Phường Đúc:

a) Niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở Ủy ban và các điểm sinh hoạt chung tại khu đất thu hồi;

b) Quản lý chặt chẽ đất đai trong khu vực dự án theo đúng quy định pháp luật;

c) Phối hợp với chủ đầu tư phổ biến kế hoạch khảo sát, đo đạc cho người sử dụng đất trong khu vực dự án và yêu cầu người sử dụng đất tạo điều kiện để chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất để lập dự án đầu tư.

6. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự án:

a) Có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường kê khai, kiểm kê phục vụ việc đền bù, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch;

b) Không thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất kể từ ngày Thông báo này được ký.

Ủy ban nhân dân thành phố Huế thông báo cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong khu vực và các cơ quan, đơn vị liên quan biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở TN&MT;

- TVTU, TTHĐND TP;

- Đ/c CT, các Đ/c PCT UBND TP;

- Ban ĐT&XD GT tỉnh;

- Phòng TN&MT;

- Trung tâm PTQĐ TP;

- UBND phường: Thủy Xuân, Phường Đúc;

- Các Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, liên quan;

- VP: CVP, PCVP phụ trách, CVNĐ;

- Lưu: VT.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 

Hoàng Hải Minh

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày