Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 87.088
Truy câp hiện tại 350

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
Ngày cập nhật 12/01/2014

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 24 /CT-UBND ngày 23/12/2013, phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, làm động lực phát triển, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh, mạnh và bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, với tinh thần chủ động sáng tạo, tranh thủ thời cơ, bám sát các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh để tổ chức phát động các phong trào thi đua trong năm 2014

Nội dung thi đua sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau: Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đẩy mạnh và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, làm cho chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua không ngừng phát triển.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2014, đặc biệt là các nội dung, nhiệm vụ, đề án về xây dựng tỉnh thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020; từng ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị cụ thể hóa thành chỉ tiêu thi đua,  đồng thời đề ra biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và kế hoạch đã đề ra.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo “Tập trung phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng và thế mạnh để duy trì tăng trưởng kinh tế cao và bền vững”; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Đẩy nhanh quá trình xây dựng và phát triển đô thị gắn với việc đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tăng năng suất chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, đồng thời động viên các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp và toàn dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo an sinh xã hội; tạo sự chuyển biến về chất lượng, tăng trưởng, sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng một cách đồng bộ, trong đó ưu tiên phát triển hệ thống giao thông, điện, thủy lợi, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và các công trình phúc lợi phục vụ đời sống nhân dân. Trước mắt chỉnh trang đô thị thành phố Huế, từng bước hoàn chỉnh quy hoạch các đô thị mới; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư nước ngoài, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển; tăng cường giải tỏa nhanh mặt bằng cho các công trình giao thông trọng điểm của Trung ương trên địa bàn đường QL1A đường cao tốc La Sơn - Túy Loan...; đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các công trình trọng điểm.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục và đào tạo nghề, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hoá, du lịch, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; có kinh tế phát triển bền vững, dân chủ, kỷ cương, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiệnquốc phòng - an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định; thực hiện tốt các chương trình về chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển vùng đặc biệt khó khăn, vùng đầm phá, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện.

Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong các lực lượng vũ trang, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, hải đảo, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận; đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý và của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành công vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt tập trung các giải pháp về công tác cán bộ, cải cách hành chính…đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 08/6/2011 và Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 01/01/2011 về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; Hướng dẫn số 4377/HD-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục  thực hiện tốt Chỉ thị 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và  Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (khoá IX) “về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”.

Theo thuathienhue.gov.vn
Xem tin theo ngày