Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 83.026
Truy câp hiện tại 8

Trang thông tin tin dện tử phường xin giói thiệu toàn văn nội dung Luật Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015.

 

Tập tin đính kèm: